Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Průzkum ČNOPK:

Digitální propojení procesů tvorby přidané hodnoty je „rozhodující“ nebo „velmi důležité“ pro každou druhou firmu

24.03.15, Praha

Česko-německá obchodní a průmyslová komora se svými partnery odstartovala aktuální téma roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“.

Úterním Kick-Off setkáním oficiálně odstartovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) společně s více než 30 partnery z hospodářství, politiky, výzkumu a zástupci odborné veřejnosti a médií  téma roku 2015 „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“. Digitální propojení hospodářství, od vývoje až po zákaznický management, bude v příštích deseti letech „rozhodujícím faktorem pro zajištění konkurenceschopnosti České republiky,“ říká Rudolf Fischer, prezident ČNOPK. „ČNOPK se svými partnery – významnými firmami, vědecko-výzkumnými zařízeními, svazy a ministerstvy – vytvoří společně platformu, která se zaměří na výzvy takzvané čtvrté průmyslové revoluce a jejich dlouhodobé řešení,“ dodává výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. Podle aktuálního průzkumu ČNOPK a partnerských svazů je digitální propojení procesů tvorby přidané hodnoty „rozhodující“ nebo „velmi důležité“ pro více než polovinu firem.

Průmysl, obchod a služby projdou v příštích deseti letech výraznou změnou. Blízká budoucnost přinese rozsáhlé digitální propojení na všech úrovních tvorby přidané hodnoty ve firmě. „Rychlost inovací, flexibilita, zákaznický management, produktivita a reakce na změny trhu budou nově definovány,“ vysvětlil prezident ČNOPK Rudolf Fischer na Kick-Off setkání k letošnímu tématu roku, které se konalo v kopuli ČNOPK. Na tom se shodují ČNOPK a přes 30 jejích partnerů z hospodářství, výzkumu, politiky a svazů. Pro Českou republiku jako zemi se silnou průmyslovou tradicí je vývoj směrem ke koncepci Průmysl 4.0 rozhodující, chce-li zůstat v globální konkurenci atraktivní výrobní a inovační lokalitou.

Aktuální průzkum mezi firmami „Průmysl 4.0 v České republice – aktuální stav, příležitosti a výzvy“ ukázal jak důležité je digitální propojení pro ekonomiku. Výsledky tohoto průzkumu byly v úterý představeny veřejnosti. Tohoto průzkumu, který provedla ČNOPK společně se Svazem průmyslu a dopravy (SP), Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a ICT UNIÍ, se zúčastnilo přes 270 firem. Podle jeho výsledků je digitální propojení procesů tvorby přidané hodnoty „rozhodující“ nebo „velmi důležité“ pro více než polovinu firem. Tento razantní vývoj si při tom více uvědomují větší hráči než malé a střední podniky. Co se týká aktuálního stavu, tak tři čtvrtiny dotázaných označily digitalizaci ve své firmě za plně (10 procent), dobře (39 procent) nebo dostatečně (28 procent) rozvinutou.

Kromě toho průzkum vyvrátil obavy z rušení pracovních míst v souvislosti s rostoucí digitalizací průmyslu. Přes tři čtvrtiny firem neočekávají žádnou změnu v počtu svých zaměstnanců. Rozdíly se ukázaly při zohlednění velikosti firmy. 26 procent velkých firem počítá se snížením počtu zaměstnanců v souvislosti s digitalizací, u malých a středních firem je to jen 8 procent.

Pro ekonomiku je rozhodující budoucí kvalifikace zaměstnanců a zde očekávají mnohé firmy problémy. 17 procent považuje kvalifikaci zaměstnanců za riziko či překážku digitalizace, hned po investičních nákladech a bezpečnosti dat. Firmy proto požadují od politiků především podporu opatření k dalšímu vzdělávání, podporu mladých odborníků a přizpůsobení práva na ochranu dat. Právě bezpečnost dat by mohla být největším problémem digitálního propojení ekonomiky prostřednictvím internetu.

Ivan Vrzal, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, uvedl: „Jsme přesvědčeni, že poznání digitálních potřeb českých firem je klíčové zejména pro tvorbu vládních strategií v této oblasti a rovněž pro efektivní čerpání finančních prostředků z evropských fondů v novém programovém období.“

ČNOPK vytváří svým tématem roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“ mezioborovou networkingovou platformu a připravuje letos kromě jiného odborné konference a přednášky českých a německých odborníků, kulaté stoly s politiky, návštěvy firem, prezentaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a Hospodářskou diskuzi. Záštitu nad tématem roku převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Úřad vlády České republiky.

Prémioví partneři tématu roku ČNOPK již využívají příležitostí spojených s digitálním propojením a aktivně se podílejí na jeho vývoji:

Společnost Siemens začala již před více než 15 lety investovat do vybudování a rozšíření softwarového portfolia, které slouží k podpoře kompletní tvorby přidané hodnoty v průmyslu od definice výrobku až po poprodejní servis. „Nadále intenzivně pracujeme na výstavbě a integraci softwarového balíčku, tzv. Digital enterprise software suite. Jedná se o reakci společnosti Siemens na požadavky, před které staví podniky Průmysl 4.0. Průmyslovým podnikům, které chtějí držet krok s internetovou dobou, nabízí Siemens již dnes softwarové vybavení.“

Jeden z vůdčích uživatelů strategie Průmysl 4.0 - Bosch Rexroth - se jako jeden z vůdčích uživatelů strategie Průmysl 4.0 ve vlastních závodech a v rámci nejrůznějších pilotních projektů zaměřuje na vyhledávání nových potenciálů. „Sázíme přitom na svoje produkty pro všechny aplikační oblasti ‚drive & control‘ technologií (sofistikované řízené pohony), které lze vzájemně smysluplně a efektivně kombinovat na bázi společné komunikační úrovně.“

Nadnárodní společnost Schunk spatřuje v digitalizaci řízení a komunikace v procesech výroby příležitost nejen pro výrobce, ale i pro zákazníky. Přínos zavedení technologií a principů čtvrté průmyslové revoluce vidí především ve zvýšení efektivity výroby a zlepšení kvality produktu samotného. „Zároveň by ale Průmysl 4.0 neměl zůstat jen nástrojem ke zvyšování výkonnosti a následnému snižování cen, ale je nutné jej využít ke zlepšení naší konkurenceschopnosti v globálním měřítku.“

Též pro společnost ROI Management Consulting bude mít v příštích letech Průmysl 4.0 strategický význam. Zvyšování efektivity výroby a kvalifikace zaměstnanců zde hraje klíčovou roli. „Rostoucí poptávka po zvyšování kvalifikace a trvalém zvyšování efektivity výroby byla důvodem, proč bylo u Prahy otevřeno školicí a simulační středisko Lean Fabrika, které nabízí programy z oblastí Lean, Lean ERP a Průmysl 4.0.”

„Orientace na zákazníky pro skupinu E.ON Česká republika znamená znát a rozumět tomu, co je pro ně důležité. Pak jim můžeme nabídnout co možná nejlepší servis. Při tom jsou pro nás výzvy našich zákazníků motivací k tomu, abychom nabízeli moderní a inovativní energetická řešení orientovaná na zákazníka. Rostoucí digitalizace na straně zákazníků se odráží i v našich interních aktivitách. Aby skupina E.ON Česká republika byla i v budoucnu pro zákazníky ‚partner of choice‘, vyvinula projekt ‚Digital‘.“

Výsledky průzkumu na téma Průmysl 4.0 jsou dostupné zde.

Malá ukázka:

Zdroj: ČNOPK